អត្ថន័យ 弟弟 និងការបញ្ចេញសំឡេង

弟弟
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 弟弟 ខ្មែរ

dì di

 • ប្អូនប្រុស​តូច

HSK level


ចរិត

 • (dì): ប្អូនប្រុស

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 弟弟

 • 和弟弟跑步吧。
  Hé dìdì pǎobù ba.
 • 哥哥比弟弟高。
  Gēgē bǐ dìdì gāo.
 • 在我们家,我最大,我下面还有两个弟弟。
  Zài wǒmen jiā, wǒ zuìdà, wǒ xiàmiàn hái yǒu liǎng gè dìdì.
 • 弟弟正在打篮球。
  Dìdì zhèngzài dǎ lánqiú.
 • 弟弟的个子比我矮。
  Dìdì de gèzi bǐ wǒ ǎi.