អត្ថន័យ 弹钢琴 និងការបញ្ចេញសំឡេង

弹钢琴
ពាក្យសាមញ្ញ
彈鋼琴
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 弹钢琴 ខ្មែរ

tán gāng qín

  • លេងព្យាណូ

HSK level


ចរិត

  • (dàn): គ្រាប់បែក
  • (gāng): ដែកថែប
  • (qín): ព្យាណូ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 弹钢琴

  • 我四岁开始学习弹钢琴。
    Wǒ sì suì kāishǐ xuéxí dàn gāngqín.