អត្ថន័យ 归根到底 និងការបញ្ចេញសំឡេង

归根到底
ពាក្យសាមញ្ញ
歸根到底
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 归根到底 ខ្មែរ

guī gēn dào dǐ

  • នៅក្នុងការវិភាគចុងក្រោយ

HSK level


ចរិត

  • (guī): ត្រឡប់
  • (gēn): ឬស
  • (dào): ទៅ
  • (dǐ): បាត