អត្ថន័យ 往往 និងការបញ្ចេញសំឡេង

往往
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 往往 ខ្មែរ

wǎng wǎng

  • ជាញឹកញាប់

HSK level


ចរិត

  • (wǎng): ទៅ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 往往

  • 星期天,他往往去公园散步。
    Xīngqítiān, tā wǎngwǎng qù gōngyuán sànbù.