អត្ថន័យ 得(助词) និងការបញ្ចេញសំឡេង

得(助词)
ពាក្យសាមញ្ញ
得(助詞)
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 得(助词) ខ្មែរ

de

  • ទទួលបាន (ភាគល្អិត)

HSK level


ចរិត

  • (dé): ទទួលបាន