អត្ថន័យ 快乐 និងការបញ្ចេញសំឡេង

快乐
ពាក្យសាមញ្ញ
快樂
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 快乐 ខ្មែរ

kuài lè

 • រីករាយ

HSK level


ចរិត

 • (kuài): លឿន
 • (lè): សប្បាយ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 快乐

 • 生日快乐!
  Shēngrì kuàilè!
 • 祝你生日快乐!
  zhù nǐ shēngrì kuàilè!
 • 女儿给我的生活带来很多快乐。
  Nǚ'ér gěi wǒ de shēnghuó dài lái hěnduō kuàilè.
 • 祝大家节日快乐!
  Zhù dàjiā jiérì kuàilè!
 • 祝大家节日快乐,干杯!
  Zhù dàjiā jiérì kuàilè, gānbēi!