អត្ថន័យ 怀孕 និងការបញ្ចេញសំឡេង

怀孕
ពាក្យសាមញ្ញ
懷孕
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 怀孕 ខ្មែរ

huái yùn

  • មានផ្ទៃពោះ

HSK level


ចរិត

  • 怀 (huái): មានផ្ទៃពោះ
  • (yùn): មានផ្ទៃពោះ