អត្ថន័យ 怀疑 និងការបញ្ចេញសំឡេង

怀疑
ពាក្យសាមញ្ញ
懷疑
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 怀疑 ខ្មែរ

huái yí

  • សង្ស័យ

HSK level


ចរិត

  • 怀 (huái): មានផ្ទៃពោះ
  • (yí): សង្ស័យ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 怀疑

  • 我怀疑他忘了今天要开会。
    Wǒ huáiyí tā wàngle jīntiān yào kāihuì.