អត្ថន័យ 怠慢 និងការបញ្ចេញសំឡេង

怠慢
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 怠慢 ខ្មែរ

dài màn

  • ធ្វេសប្រហែស

HSK level


ចរិត

  • (dài): ខ្ជិល
  • (màn): យឺត