អត្ថន័យ 急切 និងការបញ្ចេញសំឡេង

急切
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 急切 ខ្មែរ

jí qiè

  • អន្ទះសា

HSK level


ចរិត

  • (jí): ថប់បារម្ភ
  • (qiè): កាត់