អត្ថន័យ 性格 និងការបញ្ចេញសំឡេង

性格
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 性格 ខ្មែរ

xìng gé

  • តួអក្សរ

HSK level


ចរិត

  • (xìng): ការរួមភេទ
  • (gé): ក្រឡាចត្រង្គ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 性格

  • 我妻子的性格非常好,从不发脾气。
    Wǒ qīzi dì xìnggé fēicháng hǎo, cóng bù fā píqì.