អត្ថន័យ 恰到好处 និងការបញ្ចេញសំឡេង

恰到好处
ពាក្យសាមញ្ញ
恰到好處
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 恰到好处 ខ្មែរ

qià dào hǎo chù

  • ត្រឹមត្រូវ

HSK level


ចរិត

  • (qià): គ្រាន់តែ
  • (dào): ទៅ
  • (hǎo): វាល្អ
  • (chù): កន្លែង