អត្ថន័យ 愉快 និងការបញ្ចេញសំឡេង

愉快
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 愉快 ខ្មែរ

yú kuài

  • រីករាយ

HSK level


ចរិត

  • (yú): រីករាយ
  • (kuài): លឿន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 愉快

  • 祝你周末愉快!
    Zhù nǐ zhōumò yúkuài!