អត្ថន័យ 意思 និងការបញ្ចេញសំឡេង

意思
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 意思 ខ្មែរ

yì si

 • អត្ថន័យ

HSK level


ចរិត

 • (yì): អត្ថន័យ
 • (sī): គិត

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 意思

 • 每个新题都很有意思。
  Měi gè xīn tí dōu hěn yǒuyìsi.
 • 你的意思我懂了。
  Nǐ de yìsi wǒ dǒngle.
 • 这个电影真有意思。
  Zhège diànyǐng zhēn yǒuyìsi.
 • 大家都看着他,他有点儿不好意思了。
  Dàjiā dōu kànzhe tā, tā yǒudiǎn er bù hǎoyìsile.
 • 把你的意思告诉我吧。
  Bǎ nǐ de yìsi gàosù wǒ ba.