អត្ថន័យ 感冒 និងការបញ្ចេញសំឡេង

感冒
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 感冒 ខ្មែរ

gǎn mào

 • ត្រជាក់

HSK level


ចរិត

 • (gǎn): ន័យ
 • (mào): ហានិភ័យ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 感冒

 • 我感冒了,要吃点儿药。
  Wǒ gǎnmàole, yào chī diǎn er yào.
 • 这种感冒药对我没什么作用。
  Zhè zhǒng gǎnmào yào duì wǒ méi shénme zuòyòng.
 • 他感冒了,咳嗽得很厉害。
  Tā gǎnmàole, késòu dé hěn lìhài.
 • 我感冒了,身体很难受。
  Wǒ gǎnmàole, shēntǐ hěn nánshòu.
 • 这种感冒药的效果很好。
  Zhè zhǒng gǎnmào yào de xiàoguǒ hěn hǎo.