អត្ថន័យ 感谢 និងការបញ្ចេញសំឡេង

感谢
ពាក្យសាមញ្ញ
感謝
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 感谢 ខ្មែរ

gǎn xiè

  • សូមអរគុណ

HSK level


ចរិត

  • (gǎn): ន័យ
  • (xiè): សូមអរគុណ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 感谢

  • 感谢您对我们的帮助。
    Gǎnxiè nín duì wǒmen de bāngzhù.
  • 请向他表示感谢。
    Qǐng xiàng tā biǎoshì gǎnxiè.