អត្ថន័យ 愿意 និងការបញ្ចេញសំឡេង

愿意
ពាក្យសាមញ្ញ
願意
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 愿意 ខ្មែរ

yuàn yì

  • មានឆន្ទៈ

HSK level


ចរិត

  • (yuàn): មានឆន្ទៈ
  • (yì): អត្ថន័យ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 愿意

  • 他很愿意帮助别人。
    Tā hěn yuànyì bāngzhù biérén.
  • 他表示愿意继续在公司工作。
    Tā biǎoshì yuànyì jìxù zài gōngsī gōngzuò.