អត្ថន័យ 慢性 និងការបញ្ចេញសំឡេង

慢性
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 慢性 ខ្មែរ

màn xìng

  • រ៉ាំរ៉ៃ

HSK level


ចរិត

  • (màn): យឺត
  • (xìng): ការរួមភេទ