អត្ថន័យ 懒惰 និងការបញ្ចេញសំឡេង

懒惰
ពាក្យសាមញ្ញ
懶惰
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 懒惰 ខ្មែរ

lǎn duò

  • ខ្ជិល

HSK level


ចរិត

  • (lǎn): ខ្ជិល
  • (duò): ខ្ជិល