អត្ថន័យ 成熟 និងការបញ្ចេញសំឡេង

成熟
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 成熟 ខ្មែរ

chéng shú

  • ចាស់ទុំ

HSK level


ចរិត

  • (chéng): ដើម្បីធ្វើឱ្យ
  • (shú): ចម្អិន