អត្ថន័យ 或者 និងការបញ្ចេញសំឡេង

或者
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 或者 ខ្មែរ

huò zhě


HSK level


ចរិត

  • (huò): ឬ
  • (zhě): ដោយ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 或者

  • 你去,或者我去,都可以。
    Nǐ qù, huòzhě wǒ qù, dōu kěyǐ.
  • 有事儿请给我发短信或者打电话。
    Yǒushì er qǐng gěi wǒ fā duǎnxìn huòzhě dǎ diànhuà.