អត្ថន័យ 房间 និងការបញ្ចេញសំឡេង

房间
ពាក្យសាមញ្ញ
房間
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 房间 ខ្មែរ

fáng jiān

 • បន្ទប់

HSK level


ចរិត

 • (fáng): បន្ទប់
 • (jiān): រវាង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 房间

 • 我穿过房间看见一个女人。
  wǒ chuānguò fángjiān kànjiàn yīgè nǚrén.
 • 房间非常漂亮。
  Fángjiān fēicháng piàoliang.
 • 你的房间号是多少?
  Nǐ de fángjiān hào shì duōshǎo?
 • 小猫跑到房间里去了。
  Xiǎo māo pǎo dào fángjiān lǐ qùle.
 • 房间里有四把椅子。
  Fángjiān li yǒu sì bǎ yǐzi.