អត្ថន័យ 打扫 និងការបញ្ចេញសំឡេង

打扫
ពាក្យសាមញ្ញ
打掃
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 打扫 ខ្មែរ

dǎ sǎo

  • ស្អាត

HSK level


ចរិត

  • (dǎ): បុក
  • (sǎo): បោស

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 打扫

  • 我准备周末把房间打扫一下。
    Wǒ zhǔnbèi zhōumò bǎ fángjiān dǎsǎo yīxià.
  • 我用了两个小时打扫房间。
    Wǒ yòngle liǎng gè xiǎoshí dǎsǎo fángjiān.