អត្ថន័យ 打扮 និងការបញ្ចេញសំឡេង

打扮
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 打扮 ខ្មែរ

dǎ ban

  • ស្លៀក​ពាក់​ឡើង

HSK level


ចរិត

  • (dǎ): បុក
  • (bàn): ធ្វើពុត

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 打扮

  • 她简单打扮了一下就出门了。
    Tā jiǎndān dǎbànle yīxià jiù chūménle.