អត្ថន័យ 打扰 និងការបញ្ចេញសំឡេង

打扰
ពាក្យសាមញ្ញ
打擾
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 打扰 ខ្មែរ

dǎ rǎo

  • រំខាន

HSK level


ចរិត

  • (dǎ): បុក
  • (rǎo): ការរំខាន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 打扰

  • 对不起,打扰一下,王教授在吗?
    Duìbùqǐ, dǎrǎo yīxià, wáng jiàoshòu zài ma?