អត្ថន័យ 打篮球 និងការបញ្ចេញសំឡេង

打篮球
ពាក្យសាមញ្ញ
打籃球
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 打篮球 ខ្មែរ

dǎ lán qiú

 • លេង​បាល់បោះ

HSK level


ចរិត

 • (dǎ): បុក
 • (lán): កន្ត្រក
 • (qiú): បាល់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 打篮球

 • 姐姐喜欢打篮球。
  Jiějiě xǐhuān dǎ lánqiú.
 • 我每天下午都去打篮球。
  Wǒ měitiān xiàwǔ dōu qù dǎ lánqiú.
 • 弟弟正在打篮球。
  Dìdì zhèngzài dǎ lánqiú.
 • 我最大的爱好就是打篮球。
  Wǒ zuìdà de àihào jiùshì dǎ lánqiú.