អត្ថន័យ 报纸 និងការបញ្ចេញសំឡេង

报纸
ពាក្យសាមញ្ញ
報紙
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 报纸 ខ្មែរ

bào zhǐ

 • កាសែត

HSK level


ចរិត

 • (bào): របាយការណ៍
 • (zhǐ): ក្រដាស

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 报纸

 • 看完报纸休息。
  Kàn wán bàozhǐ xiūxí.
 • 我每天早上都要读报纸。
  Wǒ měitiān zǎoshang dōu yào dú bàozhǐ.
 • 我在报纸上看到了这个电影的介绍。
  Wǒ zài bàozhǐ shàng kàn dàole zhège diànyǐng de jièshào.
 • 你每天都看报纸吗?
  Nǐ měitiān dū kàn bàozhǐ ma?
 • 我在报纸上看到了你们的广告。
  Wǒ zài bàozhǐ shàng kàn dàole nǐmen de guǎnggào.