អត្ថន័យ 提供 និងការបញ្ចេញសំឡេង

提供
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 提供 ខ្មែរ

tí gōng

  • ផ្តល់

HSK level


ចរិត

  • (tí): និយាយ
  • (gōng): សម្រាប់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 提供

  • 图书馆为大家提供了安静的阅读环境。
    Túshū guǎn wéi dàjiā tígōngle ānjìng de yuèdú huánjìng.