អត្ថន័យ 收拾 និងការបញ្ចេញសំឡេង

收拾
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 收拾 ខ្មែរ

shōu shi

  • ខ្ចប់

HSK level


ចរិត

  • (shōu): ទទួល
  • (shí): លើកឡើង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 收拾

  • 房间里很乱,我们收拾一下吧。
    Fángjiān lǐ hěn luàn, wǒmen shōushí yīxià ba.
  • 我在收拾行李呢。
    Wǒ zài shōushí xínglǐ ne.