អត្ថន័យ 放暑假 និងការបញ្ចេញសំឡេង

放暑假
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 放暑假 ខ្មែរ

fàng shǔ jià

  • វិស្សមកាល​រដូវ​ក្តៅ

HSK level


ចរិត

  • (fàng): ដាក់
  • (shǔ): កំដៅ
  • (jiǎ): មិនពិត

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 放暑假

  • 明天就要放暑假了。
    Míngtiān jiù yào fàng shǔjiàle.