អត្ថន័យ 放松 និងការបញ្ចេញសំឡេង

放松
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 放松 ខ្មែរ

fàng sōng

  • សម្រាក

HSK level


ចរិត

  • (fàng): ដាក់
  • (sōng): រលុង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 放松

  • 考试结束了,我们需要放松一下。
    Kǎoshì jiéshùle, wǒmen xūyào fàngsōng yīxià.