អត្ថន័យ 故事 និងការបញ្ចេញសំឡេង

故事
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 故事 ខ្មែរ

gù shi

 • រឿង

HSK level


ចរិត

 • (gù): ដូច្នេះ
 • (shì): រឿង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 故事

 • 睡觉前,我都给女儿讲故事。
  Shuìjiào qián, wǒ dū gěi nǚ'ér jiǎng gùshì.
 • 这是一个感人的爱情故事。
  Zhè shì yīgè gǎnrén de àiqíng gùshì.
 • 这本书讲了一个浪漫的爱情故事。
  Zhè běn shū jiǎngle yīgè làngmàn de àiqíng gùshì.
 • 你讲的这个故事真有趣!
  Nǐ jiǎng de zhège gùshì zhēn yǒuqù!