អត្ថន័យ 效果 និងការបញ្ចេញសំឡេង

效果
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 效果 ខ្មែរ

xiào guǒ

  • ផលប៉ះពាល់

HSK level


ចរិត

  • (xiào): ផលប៉ះពាល់
  • (guǒ): ផ្លែឈើ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 效果

  • 这种感冒药的效果很好。
    Zhè zhǒng gǎnmào yào de xiàoguǒ hěn hǎo.