អត្ថន័យ 教室 និងការបញ្ចេញសំឡេង

教室
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 教室 ខ្មែរ

jiào shì

 • ថ្នាក់រៀន

HSK level


ចរិត

 • (jiào): បង្រៀន
 • (shì): បន្ទប់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 教室

 • 四号去教室。
  Sì hào qù jiàoshì.
 • 请大家都到教室去上课。
  Qǐng dàjiā dōu dào jiàoshì qù shàngkè.
 • 只有小明在教室里,其他人都回家了。
  Zhǐyǒu xiǎomíng zài jiàoshì lǐ, qítā rén dōu huí jiāle.
 • 他们把课桌抬到教室里去了。
  Tāmen bǎ kè zhuō tái dào jiàoshì lǐ qùle.
 • 因为马上就要开始上课了,所以快进教室。
  Yīn wéi mǎshàng jiù yào kāishǐ shàngkèle, suǒyǐ kuài jìn jiàoshì.