អត្ថន័យ 数量 និងការបញ្ចេញសំឡេង

数量
ពាក្យសាមញ្ញ
數量
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 数量 ខ្មែរ

shù liàng

  • បរិមាណ

HSK level


ចរិត

  • (shù): ចំនួន
  • (liàng): ចំនួន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 数量

  • 这几个月来,顾客的数量在不断增加。
    Zhè jǐ gè yuè lái, gùkè de shùliàng zài bùduàn zēngjiā.