អត្ថន័យ 文章 និងការបញ្ចេញសំឡេង

文章
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 文章 ខ្មែរ

wén zhāng

 • អត្ថបទ

HSK level


ចរិត

 • (wén): អត្ថបទ
 • (zhāng): ជំពូក

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 文章

 • 请根据这篇文章谈一谈自己的想法。
  Qǐng gēnjù zhè piān wénzhāng tán yī tán zìjǐ de xiǎngfǎ.
 • 我会用中文写文章。
  Wǒ huì yòng zhōngwén xiě wénzhāng.
 • 这篇文章,我读了很多遍。
  Zhè piān wénzhāng, wǒ dúle hěnduō biàn.
 • 请把这篇文章翻译成汉语。
  Qǐng bǎ zhè piān wénzhāng fānyì chéng hànyǔ.
 • 文章最关键的部分是第三段。
  Wénzhāng zuì guānjiàn de bùfèn shì dì sān duàn.