អត្ថន័យ 方便 និងការបញ្ចេញសំឡេង

方便
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 方便 ខ្មែរ

fāng biàn

  • ភាពងាយស្រួល

HSK level


ចរិត

  • (fāng): ការ៉េ
  • 便 (biàn): រោទិ៍

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 方便

  • 我坐地铁去上班很方便。
    Wǒ zuò dìtiě qù shàngbān hěn fāngbiàn.
  • 互联网给人们的生活带来了很多方便。
    hùliánwǎng jǐ rénmen de shēnghuó dài láile hěnduō fāngbiàn.