អត្ថន័យ 旅游 និងការបញ្ចេញសំឡេង

旅游
ពាក្យសាមញ្ញ
旅遊
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 旅游 ខ្មែរ

lv3 yóu

 • ទេសចរណ៍

HSK level


ចរិត

 • (lǚ): ការធ្វើដំណើរ
 • (yóu): ដំណើរកម្សាន្ត

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 旅游

 • 我们开车去旅游。
  Wǒmen kāichē qù lǚyóu.
 • 坐船旅游。
  Zuò chuán lǚyóu.
 • 我打算下个星期去旅游。
  Wǒ dǎsuàn xià gè xīngqí qù lǚyóu.
 • 我爱旅游,去过几十个国家。
  Wǒ ài lǚyóu, qùguò jǐ shí gè guójiā.
 • 今年夏天你选择去哪儿旅游?
  Jīnnián xiàtiān nǐ xuǎnzé qù nǎ'er lǚyóu?