អត្ថន័យ 暖和 និងការបញ្ចេញសំឡេង

暖和
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 暖和 ខ្មែរ

nuǎn huo

 • កក់ក្តៅ

HSK level


ចរិត

 • (nuǎn): កក់ក្តៅ
 • (hé): ជាមួយ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 暖和

 • 春天来了,天气变暖和了。
  Chūntiān láile, tiānqì biàn nuǎnhuole.
 • 这件衣服很轻,但是很暖和。
  Zhè jiàn yīfú hěn qīng, dànshì hěn nuǎnhuo.
 • 房间很暖和,把大衣脱了吧。
  Fángjiān hěn nuǎnhuo, bǎ dàyī tuōle ba.