អត្ថន័យ 服务员 និងការបញ្ចេញសំឡេង

服务员
ពាក្យសាមញ្ញ
服務員
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 服务员 ខ្មែរ

fú wù yuán

 • អ្នករត់តុ

HSK level


ចរិត

 • (fú): សម្លៀកបំពាក់
 • (wù): សេវាកម្ម
 • (yuán): សមាជិក

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 服务员

 • 穿红衣服的是服务员。
  Chuān hóng yīfú de shì fúwùyuán.
 • 我在饭馆做服务员。
  Wǒ zài fànguǎn zuò fúwùyuán.
 • 服务员,请帮我拿一下菜单。
  Fúwùyuán, qǐng bāng wǒ ná yīxià càidān.
 • 服务员,我要一碗面条。
  Fúwùyuán, wǒ yào yī wǎn miàntiáo.
 • 服务员热情地为顾客服务。
  Fúwùyuán rèqíng dì wéi gùkè fù wù.