អត្ថន័យ 本来 និងការបញ្ចេញសំឡេង

本来
ពាក្យសាមញ្ញ
本來
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 本来 ខ្មែរ

běn lái

  • ដើមឡើយ

HSK level


ចរិត

  • (běn): នេះ
  • (lái): មក

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 本来

  • 我本来要去看演出,但是突然有事儿不能去了。
    Wǒ běnlái yào qù kàn yǎnchū, dànshì túrán yǒushì er bùnéng qùle.
  • 你本来说好要来的亚洲。
    Nǐ běnlái shuō hǎo yào lái de yàzhōu.