អត្ថន័យ 本质 និងការបញ្ចេញសំឡេង

本质
ពាក្យសាមញ្ញ
本質
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 本质 ខ្មែរ

běn zhì

  • ធម្មជាតិ

HSK level


ចរិត

  • (běn): នេះ
  • (zhì): គុណភាព