អត្ថន័យ 杂志 និងការបញ្ចេញសំឡេង

杂志
ពាក្យសាមញ្ញ
雜志
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 杂志 ខ្មែរ

zá zhì

  • ទស្សនាវដ្តី

HSK level


ចរិត

  • (zá): ផ្សេងៗ
  • (zhì): ហ្សី

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 杂志

  • 这本杂志上的文章都写得很好。
    Zhè běn zázhì shàng de wénzhāng dōu xiě dé hěn hǎo.