អត្ថន័យ 来得及 និងការបញ្ចេញសំឡេង

来得及
ពាក្យសាមញ្ញ
來得及
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 来得及 ខ្មែរ

lái de jí

  • យឺត​ណាស់

HSK level


ចរិត

  • (lái): មក
  • (dé): ទទួលបាន
  • (jí): និង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 来得及

  • 电影九点半才开始,还来得及。
    Diànyǐng jiǔ diǎn bàn cái kāishǐ, hái láidéjí.