អត្ថន័យ 校长 និងការបញ្ចេញសំឡេង

校长
ពាក្យសាមញ្ញ
校長
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 校长 ខ្មែរ

xiào zhǎng

 • នាយកសាលា

HSK level


ចរិត

 • (xiào): សាលា
 • (cháng): វែង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 校长

 • 请问,校长办公室怎么走?
  Qǐngwèn, xiàozhǎng bàngōngshì zěnme zǒu?
 • 像校长这样的人,到哪里都很受欢迎。
  Xiàng xiàozhǎng zhèyàng de rén, dào nǎlǐ dōu hěn shòu huānyíng.
 • 校长已经同意了我们的计划。
  Xiàozhǎng yǐjīng tóngyìle wǒmen de jìhuà.
 • 他经常得到校长的表扬。
  Tā jīngcháng dédào xiàozhǎng de biǎoyáng.