អត្ថន័យ 比赛 និងការបញ្ចេញសំឡេង

比赛
ពាក្យសាមញ្ញ
比賽
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 比赛 ខ្មែរ

bǐ sài

 • ល្បែង

HSK level


ចរិត

 • (bǐ): សមាមាត្រ
 • (sài): ការប្រកួត

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 比赛

 • 今天晚上有足球比赛。
  Jīntiān wǎnshàng yǒu zúqiú bǐsài.
 • 我们比赛跑步吧。
  Wǒmen bǐsài pǎobù ba.
 • 我希望有机会参加比赛。
  Wǒ xīwàng yǒu jīhuì cānjiā bǐsài.
 • 今年下午有场足球比赛。
  Jīnnián xia wǔ yǒu chǎng zúqiú bǐsài.
 • 你看比赛了吗,结果怎么样?
  Nǐ kàn bǐsàile ma, jiéguǒ zěnme yàng?