អត្ថន័យ 毕业 និងការបញ្ចេញសំឡេង

毕业
ពាក្យសាមញ្ញ
畢業
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 毕业 ខ្មែរ

bì yè

  • បញ្ចប់ការសិក្សា

HSK level


ចរិត

  • (bì): បញ្ចប់
  • (yè): ឧស្សាហកម្ម

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 毕业

  • 我今年上大三,明年毕业。
    Wǒ jīnnián shàng dà sān, míngnián bìyè.