អត្ថន័យ 毕竟 និងការបញ្ចេញសំឡេង

毕竟
ពាក្យសាមញ្ញ
畢竟
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 毕竟 ខ្មែរ

bì jìng

  • បន្ទាប់ពីទាំងអស់

HSK level


ចរិត

  • (bì): បញ្ចប់
  • (jìng): ពិត