អត្ថន័យ 毛巾 និងការបញ្ចេញសំឡេង

毛巾
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 毛巾 ខ្មែរ

máo jīn

  • កន្សែង

HSK level


ចរិត

  • (máo): សក់
  • (jīn): កន្សែង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 毛巾

  • 热了吧,用毛巾擦擦汗吧。
    Rèle ba, yòng máojīn cā cā hàn ba.