អត្ថន័យ 民族 និងការបញ្ចេញសំឡេង

民族
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 民族 ខ្មែរ

mín zú

  • ជាតិ

HSK level


ចរិត

  • (mín): ប្រជាជន
  • (zú): ត្រកូល

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 民族

  • 中国是个多民族的国家。
    Zhōngguó shìgè duō mínzú de guójiā.